Privacy Statement

Stichting Zeilschool Eendracht, gevestigd aan de Drie Octoberstraat 41, 2313 ZM Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens

www.zeilschool-eendracht.nl
Drie Octoberstraat 41
2313 ZM Leiden
Telefoon 06-15121456
zeilen@zeilschool-eendracht.nl

Persoonsgegevens

Stichting Zeilschool Eendracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij van jou verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor - en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Behaalde zwemdiploma’s
 • Vorderingen op zeilgebied
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid, bijvoorbeeld je allergieën of medicijngebruik
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Beeldmateriaal

Gedurende evenementen van de zeilschool worden er foto’s en video’s gemaakt van zeilactiviteiten. Deze worden met de cursisten gedeeld via social media en kunnen als promotiemateriaal gebruikt worden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Onze website en/of dienst heeft voor het leveren van onze diensten de noodzaak gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zeilen@zeilschool-eendracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Zeilschool Eendracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je in te kunnen delen in een passende groep en bij een passende instructeur, om de effectiviteit van de zeillessen te verhogen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en correspondentie over de te leveren diensten.

Stichting Zeilschool Eendracht verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je gegevens over gezondheid gebruiken wij voor een veilig verblijf en, indien nodig, de juiste medische zorg tijdens je verblijf.

Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en dit privacy statement, geef je Stichting Zeilschool Eendracht uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van de bovengenoemde gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zeilschool Eendracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zeilschool Eendracht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zeilschool Eendracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 8 jaar
Bijzondere persoonsgegevens: 8 jaar

Reden: de gebruikelijke termijn van onze dienstverlening is maximaal 8 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zeilschool Eendracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zeilschool Eendracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zeilschool Eendracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zeilen@zeilschool-eendracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Zeilschool Eendracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zeilschool Eendracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zeilen@zeilschool-eendracht.nl.