Integriteits Beleid

Stichting Zeilschool Eendracht is een plek waar deelnemers en medewerkers zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Middels dit integriteitsbeleid waarborgt Stichting Zeilschool Eendracht de sociale veiligheid van haar deelnemers en medewerkers. Het bevestigt de normen en waarden van de zeilschool en noemt een aantal uitgangspunten voor de naleving ervan. Dit document is opgesteld door het bestuur van Stichting Zeilschool Eendracht. Alle medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van dit document. Medewerkers kunnen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen dat in dit integriteitsbeleid is bepaald.

Algemene Bepalingen

 1. De zomerwerken worden georganiseerd door het bestuur van Stichting Zeilschool Eendracht. Medewerkers dienen zich te beschouwen als vrijwilligers en dienen datgene na te laten wat schadelijk kan zijn voor de zeilschool. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de georganiseerde zomerweken.
 2. Stichting Zeilschool Eendracht kent de volgende formele hiërarchie: Bestuur - Hoofdleider (HL) - Hoofden (H’s) - medewerkers. Besluitvorming binnen de groepen medewerkers dient zoveel mogelijk plaats te vinden op basis van consensus. Als dit niet mogelijk is, treedt de formele hiërarchie in werking.
 3. De medewerker van Stichting Zeilschool Eendracht beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag en is op de hoogte van het huidige integriteitsbeleid en de daarbij behorende gedragscode.
 4. De medewerker dient bijzondere zaken (zaken in strijd met de gedragscode) door te geven aan het bestuur of (anoniem) aan de vertrouwenspersoon, zodat het bestuur deze de verantwoordelijkheid voor de zomerweken kan (blijven) dragen. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een open houding. Men mag geen belangrijke zaken geheim houden. De hoofdleider is tijdens een zomerweek verantwoordelijk voor het (ongevraagd) doorgeven van dergelijke informatie aan het bestuur van Zeilschool Eendracht.
 5. De medewerker neemt gedurende de zomerweek de pedagogische verantwoordelijkheid over van de ouders. Medewerkers en deelnemers zijn niet gelijkwaardig: de medewerker is verantwoordelijk voor de deelnemer.
 6. Tijdens een zomerweek dient er dagelijks overleg gepleegd te worden tussen de medewerkers, waarbij het weekbeleid wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld. Dit overleg gebeurt tussen de Hoofd Leider, de Hoofd Instructeurs, het Hoofd Nautische Dienst en het Hoofd Inwendige Dienst na een inventarisatie van de gebeurtenissen van de dag binnen hun eigen dienst. De uitkomst van dit H-overleg wordt teruggekoppeld naar alle medewerkers via de Hoofden of in het Centraal Kwartiertje die avond.
 7. Wanneer een van de regels binnen dit integriteitsbeleid overtreden wordt, zal de betrokken medewerker per direct worden geschorst door het bestuur van de zeilschool en is deze persoon niet meer welkom op Zeilschool Eendracht.

Gedragscode

In de gedragscode wordt onderscheid gemaakt tussen gedragsregels voor alle medewerkers en extra gedragsregels specifiek voor de instructeurs.

Deze gedragscode is samengesteld naar voorbeeld van gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

De medewerker van Stichting Zeilschool Eendracht…

 1. …zorgt voor een veilige (leer)omgeving. De medewerker schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De medewerker houdt zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 2. …is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. De medewerker gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 3. …tast niemand in zijn waarde aan. De medewerker onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. De medewerker maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 4. …respecteert privacy van de cursist en van andere medewerkers. De medewerker gaat respectvol om met de cursisten en andere medewerkers. Tevens gaat de medewerker respectvol om met ruimtes waarin cursisten en medewerkers zich bevinden zoals het ruim, de douchekar of het toilet en houdt rekening met diens privacy.
 5. …ziet toe op naleving van regels en normen. De medewerker ziet toe op naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. De medewerker stelt zich proactief, betrokken en sociaal op.
 6. …is open en alert op waarschuwingssignalen. De medewerker is waakzaam en alert op signalen die mogelijk wijzen op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen dat in deze gedragscode is bepaald en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur of aan de vertrouwenspersoon.
 7. …gaat zorgvuldig en respectvol om met eigendommen van Stichting Zeilschool Eendracht.
 8. …drinkt geen alcohol en rookt niet in het bijzijn van cursisten.

De instructeur van Stichting Zeilschool Eendracht…

 1. …handelt naar alle bovenstaande gedragsregels en is op de hoogte van onderstaande specifieke gedragsregels die van toepassing zijn op de instructeursfunctie. De instructeur is bewust van de extra verantwoordelijkheid die hij/zij heeft over de cursist, met in het bijzonder tijdens het lesgeven.
 2. …is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies. De instructeur vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als instructeur. De instructeur herkent en erkent eigen gebreken en zal niet onveilig of onbekwaam te werk gaan.
 3. …handelt naar regels en richtlijnen van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) en het Binnenvaartpolitieregelement (BPR). De instructeur is op de hoogte van de regels en richtlijnen en past deze ook toe. De instructeur gaat respectvol om met andere watersporters en verkiest veiligheid boven alles.
 4. …is een voorbeeld voor cursisten en andere instructeurs en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de zeilsport in diskrediet wordt gebracht. De instructeur gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Vertrouwenscontactpersoon

Stichting Zeilschool Eendracht beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor eenieder die vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of andere zaken die hij/zij in vertrouwen wilt bespreken. De vertrouwenscontactpersoon is ten alle tijden te bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@zeilschool-eendracht.nl. Elke zomerweek zal benadrukt worden wie de vertrouwenscontactpersoon is binnen de zeilschool en hoe deze persoon te bereiken is. Tevens zal op een aantal fysieke locaties een poster hangen over de vertrouwenscontactpersoon om aandacht te krijgen de mogelijkheid van contact. Daarnaast is in de algemene medewerkersberichtgevening aangegeven dat de zeilschool over een vertrouwenscontact persoon beschikt en dat deze persoon per mail bereikbaar is. Deze berichtgeving zal een aantal keer per jaar herhaald worden.

De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon gaat discreet om met de gekregen informatie. De vertrouwenscontactpersoon dient in alle gevallen van melding van grensoverschrijdend gedrag het bestuur op de hoogte te brengen. Dit gebeurt in eerste instantie geanonimiseerd. Alleen na overleg en toestemming van de meldende persoon zal de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerde informatie vrijgeven aan het bestuur. Het is de verantwoordelijkheid van de vertrouwenscontactpersoon om de afweging te maken of een bepaalde situatie gemeld dient te worden bij het bestuur van de zeilschool.

Een bestuurslid zal nooit de functie van vertrouwenscontactpersoon bekleden om een belangenconflict te voorkomen. Jaarlijks zal de vertrouwenscontactpersoon zijn/haar functie evalueren met het stichtingsbestuur.